Tenisový Klub Kadaň

U Stadionu 1860
Kadaň
43201
776 675 765
tkkadan@email.cz

Stanovy TK Kadaň

KE STAŽENÍ V PDF:  ZDE 
 

Stanovy

 

Tenisový Klub KADAŇ

 
 

 Sídlo :   U stadionu 1860, Kadaň, 432 01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IČ : 46787275                                                  Schválené na VH klubu dne 25.3.2010

OBSaH

I.          Základní ustanovení.

II.        Hlavní poslání a cíle.

III.             Členství v klubu

IV.             Práva  členů klubu

V.                Povinnosti členů klubu

VI.             Orgány klubu

VII.          Valná hromada klubu

VIII.       Výbor klubu

IX.             Předseda klubu

X.                Revizní komise klubu

XI.             Majetek a hospodaření, jednání jménem klubu

XII.          Závěrečná ustanovení

 

I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.      Klub se nazývá plným názvem Tenisový Klub Kadaň, dále jen klub.

2.      Klub je dobrovolným sdružením občanů projevujících zájem o tenis a s ním spojené sportovní a      společenské aktivity.

3.      Klub je samostatnou právnickou osobou charakteru občanského sdružení podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění jeho novel, s působností na území České republiky i mimo toto území ,jejíž činnost se řídí právním řádem České republiky a těmito stanovami.

4.      Sídlem klubu je Kadaň, ulice U Stadionu č.p.1860, PSČ 432 01.

II.

HLAVNÍ POSLÁNÍ A CÍLE KLUBU

1.      Hlavním posláním klubu je vytváření příznivých podmínek pro provozování sportovní činnosti v oblasti tenisu a obdobných aktivit pro své členy a příznivce.

2.      K dosažení svých cílů klub zejména:

a)      organizuje a zajišťuje sportovní výcvik svých členů a to nejen v tenisu, ale i v dalších disciplínách, které posilují všestrannou sportovní dovednost a kondici,

b)      pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů i příznivců, dbá o praktické uplatňování zásad demokracie vnitřního klubového života, dodržování občanské morálky, důstojnosti a cti, zejména pak dbá o dodržování sportovní etiky,

c)      dbá o všestranné i speciální znalosti svých členů, trenérů a jiných činovníků klubu,

d)      vede své členy k dodržování zdravotnických zásad spojených s jejich účastí na sportovním životě klubu, k dodržování zásad úrazové zábrany a bezpečné účasti na sportovních aktivitách,

e)      podporuje účast svých členů na sportovních soutěžích,

f)       pořádá vlastní tréninky, soustředění, kursy, sportovní semináře a jiná obdobná školení, jakož i vlastní soutěže a činnosti, které jsou s ním.i obvykle spojeny,

g)      pořádá společenské i kulturní akce pro své členy i sympatizanty klubu, a to za účelem popularizace a propagace sportu a klubu na veřejnosti,

h)      buduje, provozuje a udržuje vlastní nebo svěřená sportovní, tělovýchovná i jiná zařízení, a to za účelem vytváření dostupných materiálních i technických podmínek, zabezpečujících poslání klubu,

i)        získává podpory a dary od jiných fyzických nebo právnických osob, jakož i příspěvky, dotace, subvence a granty od svazových orgánů, orgánů střešních sportovních institucích, jakož i ze státního rozpočtu a nebo z rozpočtu kraje nebo obce,

j)        obstarává svoje příjmy pro účely krytí nákladů spojených se sportovním, společenským a administrativním provozem klubu,

k)      dobrovolně se sdružuje podle své volby do střešních spolkových sportovních institucí, udržuje partnerské vztahy a styky podle své volby s jinými sportovními spolky jak v České republice, tak v zahraničí, vyhledává spolupráci s orgány obecní i regionální samosprávy, se školami všech stupňů a právního uspořádání, jakož i s dalšími obchodními nebo charitativními institucemi, které mohou svým vlivem i prostředky podpořit rozvoj tělovýchovy a sportu v klubu.

III.

ČLENSTVÍ V KLUBU

1.Členství v klubu je dobrovolné. Členstvím vznikají členovi klubu práva vyplývající z jeho členství , ale současně také povinnosti vyplývající z těchto stanov.

2.Členství v klubu je nepřevoditelné, ani nemůže být předmětem daru nebo dědění.

3.Členem klubu se může stát každý trestně bezúhonný muž nebo žena.

4.Mládež ve věku do 18-ti let svého věku se může stát členem Klubu na základě písemného souhlasu rodičů (resp. toho z rodičů, se kterým dítě sdílí společnou domácnost, popř. na základě písemného svolení jiných zákonných zástupců) s členstvím nezletilého a s účastí na činnostech klubu. Souhlas je současně stvrzením způsobilého zdravotního stavu dítěte pro jeho účast na činnosti klubu.

5.Členem klubu se může stát také právnická osoba se sídlem na území České republiky, a to na základě smlouvy uzavřené s klubem, která musí obsahovat časovou délku členství, a zejména pak zda tato právnická osoba získává členská práva a povinnosti vůči klubu a v jakém konkrétním rozsahu a za jakých konkrétních podmínek.

6.Členství v klubu se dělí na:

a)      Čestný

b)      Činní

c)      Přispívající

d)      Smluvní

7.Čestným členem může výbor klubu jmenovat fyzickou osobu starší 18 let, která se zvlášť významným způsobem zasloužila o klub nebo významně přispěla k všeobecné sportovní solidaritě v národním nebo mezinárodním měřítku.

8.Činným členem klubu je fyzická osoba starší 18-ti let, která byla přijata za člena a platí roční členský klubový příspěvek stanovený usnesením valné hromady klubu nebo z jejího pověření výborem klubu.

9.Přispívajícími členy jsou děti a mládež do 18 let, pokud jsou v klubu se souhlasem svých rodičů nebo jiného zákonného zástupce a jsou takto přijati výborem klubu, a které platí roční žákovský členský příspěvek stanovený usnesením valné hromady klubu nebo z jejího pověření výborem klubu. Po dovršení 18 let věku s účinností od 1. ledna následujícího roku se tito, pokud výslovně neodmítnou, stávají automaticky činnými členy klubu.

10.  Smluvním členem klubu může být právnická osoba, která s klubem na základě písemné smlouvy sjednala podmínky, délku a rozsah takovéhoto členství.

11.  Čestnými, zakládajícími, činnými a přispívajícími členy mohou být pouze fyzické osoby, a to za podmínek dle těchto stanov.

12.  Členství v klubu u členů přispívajících, činných, případně smluvních se ročně obnovuje zaplacením ročního klubového příspěvku. Tito členové jsou povinni výborem klubu stanoveným způsobem a v termínu zaplatit roční klubový příspěvek.

13.  Čestný člen klubu neplatí žádné klubové příspěvky, je pouze na jeho vůli, věnuje-li klubu dar či jinou podporu.

14.  Zaplacené roční klubové příspěvky činných, přispívajících, případně smluvních  členů jsou nevratné a jsou plně k dispozici klubu.

15.  Členství v klubu zaniká:

a)      vystoupením člena z klubu na základě jeho výslovného písemného prohlášení, které je klubu doručeno,

b)      vyloučením člena klubu pro nezaplacení jeho ročního klubového příspěvku ve stanovených termínech, a to ani v náhradní lhůtě stanovené klubem,

c)      vyloučením člena z klubu pro jeho zvlášť hrubou nekázeň, porušení stanov klubu a znevážení dobrého jména klubu a za zvlášť hrubé porušení sportovní etiky a zásad fair play, jakož i zneužití klubového majetku, peněz a informací a konečně také z důvodu, kdy se člen dopustil i mimo klub úmyslného trestného činu,

d)      úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého,

e)      uplynutím smluvní doby členství právnické osoby nebo z důvodu vypovězení smluvního členství nebo z důvodu právního zániku smluvního člena,

f)       nezaplacením stanovených ročních členských klubových příspěvků do 31.12.kalendářního roku, s výjímkou podle ustanovení bodu V.3.

g)      zrušením nebo rozpuštěním klubu.

16.  Rozhodnutí o vyloučení spadá do kompetence výboru klubu, pokud podle stanov nebo rozhodnutím valné hromady nebyl pro tyto účely ustaven čestný klubový soud. Rozhodnutí musí předcházet projednání provinění, kterému musí být přizván, je-li to možné, provinilý člen klubu. Sama nepřítomnost provinilého člena však nebrání projednání ani vydání výroku o vyloučení. Rozhodnutí o vyloučení musí být písemné a musí obsahovat výrok, stručné odůvodnění a poučení o odvolání. Odvolat se lze písemně ve lhůtě 7 dnů. Odvolání má odkladný účinek. V takovém případě svolá výbor do 30 dnů valnou hromadu,která rozhodne o odvolání.Její rozhodnutí je konečné.O odvolání rozhoduje valná hromada klubu, pokud výbor klubu svoje původní rozhodnutí o vyloučení nezrušil. Členství lze obnovit jen na základě nové žádosti. V tomto případě se automaticky uplatní půlroční zkušební doba pro přijetí.

17.  Za méně závažná provinění narušující kázeň v klubu, za porušení pravidel, sportovně-technických předpisů může výbor klubu ukládat tyto disciplinární klubové tresty:

a)      napomenutí,

b)      pozastavení účasti člena na sportovní přípravě organizované klubem na dobu až 6 měsíců,

c)      pozastavení nebo zrušení materiálních a finančních plnění ze strany klubu, ať byly sjednány nebo založeny jednostranně klubem,

d)      pokutou, jejíž výši určí výbor klubu.

18.  Klubové disciplinární tresty musí být, nestačí-li domluva, přiměřené k prokázanému provinění a musí především splňovat výchovný vliv pro udržení nejen kázně provinilého člena, ale i kázně ostatních členů klubu. Klubový disciplinární trest nemůže zbavit člena práva zajistit si individuální sportovní přípravu a trénink na svoje vlastní náklady. Klub má však v tomto případě právo odmítnout poskytnutí svých služeb po dobu trvání trestu.

IV.

PRÁVA ČLENŮ KLUBU

1.Každý člen klubu má právo:

a)      účastnit se na sportovní a společenské činnosti klubu,

b)      účastnit se valné hromady klubu, právo hlasovat na valné hromadě mají čestní, činní, případně smluvní členové klubu,

c)      obracet se na orgány klubu se svými podněty, návrhy, stížnostmi

d)      účastnit se zasedání výboru klubu, pokud má být jednáno o jeho osobě,

e)      uplatňovat své názory nebo kritiku související s poměry v klubu,

f)       využívat výhod vyplývajících z členství v klubu,

g)      být volen do orgánů klubu, je-li starší 18 let.

2.Ten, kdo je navržen pro volbu do orgánů klubu nebo se o takovou volbu uchází, musí být v době volby platným činným členem klubu starším 18-ti let.

3.Rozsah práv smluvního člena v rámci Klubu vyplývá ze smlouvy. Tato práva, byla-li sjednána, nemohou být větší nebo vyšší, než která náleží podle stanov každému členu klubu podle článku IV.1..

V.

POVINNOSTI ČLENŮ KLUBU

1.Každý člen klubu je povinen:

a)      dodržovat stanovy klubu, usnesení valné hromady a rozhodnutí výhoru klubu,

b)      podílet se podle svých možností a svěřených kompetencí na správě klubových záležitostí, a to s nejvyšší možnou péčí,

c)      dodržovat zásady sportovní etiky, občanské morálky a pravidla fair-play a svým jednáním, vystupováním a chováním dbát o dobré jméno a čest klubu,

d)      řádně a včas platit klubový příspěvek, jakož i další klubové poplatky a pokuty uložené podle stanov klubu nebo v souladu s nimi,

e)      šetřit a chránit klubové majetek a prostředky,

f)       podílet se na popularizaci a propagaci klubu.

2.Povinnosti smluvního člena klubu upravuje uzavřená smlouva.

3.Výbor klubu v případech hodných zvláštního zřetele může činného nebo přispívajícího člena klubu, na základě jeho písemné žádosti, zprostit povinnosti zaplatit roční klubový příspěvek nebo tuto povinnost odložit, pň zachování ostatních členských práv a povinností.

VI.

ORGÁNY KLUBU

1.Orgány Klubu jsou:

a)      valná hromada klubu

b)      výbor klubu

c)      předseda klubu

d)      revizní komise klubu

 

VII.

VALNÁ HROMADA KLUBU

1.Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu

2.Řádnou valnou hromadu svolává minimálně jednou ročně Výbor klubu nebo jím pověřený člen výboru klubu.

3.Mimořádná valná hromada musí být svolána, pokud o to požádá alespoň jedna třetina činných členů klubu, s uvedením návrhu programu jejího zasedání. Mimořádnou valnou hromadu může v případě potřeby svolat také výbor klubu.

4.Svolání valné hromady klubu musí být učiněno nejméně čtrnáct dní před určeným termínem, s uvedením data a místa konání a s návrhem programu valné hromady.

5.Právo účasti na valné hromadě, právo být volen každého z členů klubu upravuje článek IV. stanov klubu.

6.Právo hlasovat mají všichni činní členové klubu, kteří ke dni konání valné hromady plní své povinnosti člena klubu a dále čestní členové, případně smluvní členové, pokud bylo jejich hlasovací právo smluvně ujednáno.

7.V úvodu zasedání valné hromady musí být schválen její program, jednací a volební řád, pracovní předsednictvo či řídící orgán valné hromady a její předsedající a musí být ustaveny mandátová komise a dále komise volební a návrhová, pokud se na tom valná hromada usnesla. Role a funkce komisí volební a návrhové může být, jeví-li se to účelné, svěřena mandátové komisi valné hromady.

8.Valná hromada je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech klubu, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů klubu, kteří mají hlasovací právo na valné hromadě. Usnesení je přijato a volba je úspěšně provedena tehdy, pokud získaly podporu alespoň nadpoloviční většiny z přítomných členů s hlasovacím právem.

9.Nesejde-li se v určeném termínu a místě valná hromada v usnášeníschopném počtu, koná se bez dalšího za půl hodiny na témž místě a s týmž programem mimořádná valná hromada, která je usnášeníschopná, je-li v té chvíli přítomna alespoň jedna pětina členů klubu s hlasovacím právem. Není-li ani tohoto počtu dosaženo, považuje se valná hromada za nesvolanou. Výbor klubu je povinen do 30-ti dní svolat další řádnou valnou hromadu se stejným programem, která je usnášeníschopná, dostaví-li se alespoň jedna desetina členů klubu s hlasovacím právem.

10.        Valná hromada klubu zejména:

a)      projednává zprávu o činnosti a hospodaření klubu a o stavu klubového majetku; práv a závazků, schvaluje tuto zprávu nebo k ní činí výhrady a přijímá nápravná opatření,

b)      projednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený kalendář sportovních akcí či sportovních účastí klubu pro následující období

c)      projednává a schvaluje rozpočet klubu pro následující období,

d)      stanoví výši ročního klubového příspěvku pro členy klubu,

e)      schvaluje náležitosti a podmínky smluvního členství,

f)       přijímá čestné členy klubu,

g)      volí a odvolává členy výboru klubu, a revizní komise klubu,

h)      plní roli odvolacího orgánu proti rozhodnutím nižších orgánů klubu,

i)        rozhoduje o vstupu a vystoupení klubu do a ze spolkových sportovních institucí,

j)        rozhoduje o převodu vlastnictví klubového majetku nebo o jeho zatížení majetkovými právy jiných osob, jakož i o kapitálové nebo jiné majetkové účasti klubu na založení nebo provozu jiné právnické osoby,

k)      rozhoduje o změnách, úpravách a doplňcích stanov klubu,

l)        rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení a sloučení klubu a s tím vždy současně o způsobu likvidace nebo vypořádání práv, závazků a majetku klubu.

m)    Rozhoduje o dalších otázkách, které si ke svému rozhodnutí vyhradí

11.        K platnosti rozhodnutí podle bodů VII.10.i až VII.10.l je třeba vždy alespoň dvoutřetinové většiny přítomných členů s hlasovacím právem.

VIII

VÝBOR KLUBU

1.Výbor klubu, v jehož čele stojí předseda klubu, je nejvyšším exekutivním orgánem klubu, který klub řídí mezi zasedáními valné hromady.

2.Výbor klubu volený valnou hromadou je 5-ti členný. Funkční období je dvouleté.

3.Výbor klubu schvaluje svůj rámcový plán činnosti a stanoví termíny svých zasedání.

4.Výbor klubu přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny valné hromadě, anebo ve věcech a záležitostech, které byly výboru klubu valnou hromadou svěřeny nebo uloženy, anebo pravomoc výboru klubu je přímo ve stanovách klubu založena. Činnost výboru klubu, jeho rozhodnutí a opatření musí být v souladu se stanovami klubu a s naplněním jeho hlavního poslání podle čl. II. stanov klubu.

5.Rozhodnutí výboru klubu je přijato, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů a z nich pro konkrétní návrh rozhodnutí či usnesení hlasovala alespoň jejich nadpoloviční většina. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, pokud se hlasování nezdržel.

6.Závěry svých zasedání výboru klubu přiměřeným v rámci klubu zveřejňuje.

7.O otázkách či procedurách, které jsou klubu jako právnické osobě uloženy ze zákona nelze hlasovat. Tyto otázky či procedury musí být výborem klubu splněny řádně a včas.

8.Výbor klubu a jeho předseda jsou povinni předložit valné hromadě na jejím zasedání písemné materiály a zprávy, které je valná hromada oprávněna projednávat a rozhodovat o jejich přijetí.

9.Výbor klubu a jeho předseda je povinen mít přehled o plnění či čerpání schváleného rozpočtu klubu, o stavu disponibility pohotových zdrojů klubu, o jeho příjmech, výdajích, pohledávkách, závazcích, jakož i o plnění odvodových povinností klubu a stavu klubového majetku a práv.

10.        Hospodář klubu a ostatní členové výboru jsou oprávněni pozastavit a neprovádět jakékoli právní, finanční nebo účetní úkony, ke kterým jsou obecně oprávněni, pokud mají za to, že jejich provedení je v rozporu s platným právním řádem ČR nebo těmito stanovami. Nedojde-li k dohodě v rámci výboru klubu v dané záležitosti, má právo rozhodnout s konečnou platností valná hromada klubu.

11.        Za odstoupivšího člena výboru může výbor klubu kooptovat jiného činného člena klubu staršího 18 let. Mezi zasedáními valné hromady lze kooptovat nejvýše dva členy výboru klubu do původního počtu členů.

12.        Pro zabezpečení administrativních, provozních a ekonomických záležitostí klubu, které přesahují svou pravidelností a specializací nároky na výkon nehonorované funkce člena výboru klubu, může výbor klubu ustavit přiměřený placený aparát klubu a přijímat pracovníky do pracovně právního vztahu ke klubu.

13.        Výbor klubu mimo jiné:

a)      vydává předpisy a pravidla fungování klubu operativního a provozního charakteru,

b)      rozpracovává závěry valné hromady a zodpovídá za jejich realizaci,

c)      plní další úkoly uložené valnou hromadou,

d)      volí ze svého středu předsedu klubu,

14.        Členství ve výkonném výboru zaniká :

a)            uplynutím volebního období,

b)           odvoláním z funkce

c)            vzdáním se funkce

d)           zánikem členství v klubu

IX

PŘEDSEDA KLUBU

1.Předseda klubu je nejvyšším činovníkem klubu, který klub zastupuje vůči třetím osobám, pokud není ve stanovách uvedeno jinak, a který odpovídá za správu a řízení klubu.

2.Předseda klubu je volen výborem klubu.

3.Pro účely správy klubových záležitostí je předseda klubu oprávněn:

a)      svolat řádnou i mimořádnou valnou hromadu

b)      řídit, zasedání výboru klubu, které musí být svoláno nejméně jedenkrát za čtvrt roku k projednání stavu klubových záležitostí, jinak vždy, vyžaduje-li to naléhavá potřeba či okolnost,

c)přijímat opatření v rozsahu, které mu svěřila svým usnesením valná hromada nebo výbor klubu, vždy však v souladu se stanovami klubu,

d)      jednat jménem klubu, uzavírat a sjednávat písemné právní úkony jménem klubu, pokud závazek z nich plynoucí k tíži klubu nepřesahuje hranici, jejíž výši stanoví valná hromada klubu, a je-li takto sjednaný úkon v souladu se schváleným rozpočtem klubu, což platí i pro případ převodu klubových práv a majetku,

e)uzavírat se souhlasem výboru klubu jménem klubu pracovně-právní vztahy.

4.Pokud nemůže předseda vykonávat své povinnosti, jedná v rozsahu pravomocí předsedy klubu na základě zmocnění předsedy nebo výboru klubu pověřený člen výboru klubu.

5.Funkce předsedy klubu končí ze stejných důvodů jako u členů výkonného výboru podle článku VIII.14. těchto stanov.

X

REVIZNÍ KOMISE KLUBU

1.      Revizní komise klubu volená valnou hromadou je tří členná. Funkční období je dvouleté.

2.      Revizní komise klubu schvaluje svůj rámcový plán činnosti a stanoví termíny svých zasedání.

3.      Revizní komise klubu je oprávněna kontrolovat účetní a finanční operace klubu, stav hospodaření s finančními prostředky, právy a majetkem klubu.

4.      Revizní komise má právo vyzvat člena klubu, případně zaměstnance klubu, k podání vysvětlení nebo k účasti na zasedání revizní komise, pokud je jejich činnost v rámci klubu předmětem šetření komise.

5.      Pokud výbor klubu požádá, revizní komise mu poskytuje stanovisko, zda je dotazovaná záležitost týkající se činnosti klubu v souladu s právním řádem ČR, stanovami klubu nebo vyšších organizačních jednotek, jejichž členem klub je.

6.      Revizní komise rozhoduje na požádání výboru klubu v případném sporu o kvalitu právního, účetního nebo finančního dokladu, který nastal ve výboru klubu.

7.      Revizní komise má právo zvát členy výboru klubu, členy i zaměstnance klubu na svoje pracovní zasedání, pokud komise požaduje jejich stanovisko či vysvětlení pro projednávání určité záležitosti.

8.      Členové revizní komise se na pozvání výboru klubu účastní jeho zasedání, pokud je o to, pro řešení určité záležitosti výbor požádá.

9.      O výsledcích kontrol revizní komise vypracovává zprávy pro výbor klubu a valnou hromadu klubu.

10.  Revizní komise je oprávněna v případě zjištěných nedostatků navrhovat výboru klubu a valné hromadě klubu nápravná opatření.

11.  Revizní komise zpracovává pro valnou hromadu klubu zprávu o své činnosti mezi jednáními valné hromady.

12.  Zápisy z jednání a zápisy o výsledcích kontrol revizní komise jsou archivovány a jsou k dispozici orgánům klubu.

XI.

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ, JEDNÁNÍ JMÉNEM KLUBU

1.Majetek klubu tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Klub vede o svém majetku, příjmech a nákladech zákonem předepsané účetní, inventární, statistické a daňové sestavy a výkazy a dbá o jeho náležitou ochranu.

2.Zdroje majetku klubu tvoří zejména:

a)      příspěvky od vlastních členů,

b)      dary a podpory od fyzických a právnických osob

c)      příjmy ze sportovní, společenské a dobročinné činnosti organizované klubem,

d)      příjmy z reklam, z pronájmů klubového majetku a z prodeje klubových práv a majetku,

e)      příjmy z doplňkových obchodních a jiných obdobných aktivit pokud jsou klubu povoleny,

f)       příjmy z vkladů a účtů klubu a výnosy z cenných papírů,

g)      dotace, subvence a granty od svazových orgánů a orgánů střešních sportovních institucí, ze státního rozpočtu a z rozpočtů obcí, kraje apod..

3.Hospodaření klubu se řídí schváleným ročním plánem činnosti a rozpočtem, schválených valnou hromadou klubu. Za celkový stav a výsledek hospodaření odpovídá výbor klubu.

4.Finančními prostředky klubu v rámci schváleného rozpočtu mohou disponovat: se souhlasem výboru klubu předseda a hospodář klubu nebo výborem klubu pověření členové klubu.

5.Jménem klubu jedná a zastupuje ho předseda klubu, místopředseda a hospodář klubu a další členové výboru klubu, resp. výborem klubu pověření členové klubu. Není-li však ve stanovách klubu uvedeno jinak, pak právní úkon uzavřený jménem klubu, pro který se předepisuje písemná forma a nebo z jeho obsahu pro klub vyplývá pohledávka nebo závazek, musí být opatřen vlastnoručním podpisem předsedy klubu nebo alespoň 2 členů výboru klubu, aby.takový úkon mohl být uznán a považován za právně platný a závazný pro klub.

6.Člen, který klubu způsobí škodu vzniklou jeho neoprávněným jednáním jménem klubu nese za takto vzniklou škodu plnou odpovědnost.

7.K zajištění pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku zřizuje výbor klubu běžné nebo termínované, případně depozitní, účty u peněžních ústavů. Podpisová práva k nakládání s účty klubu určuje výbor klubu. Pokud by takováto práva měla být udělena osobám mimo výbor klubu, je k tomu třeba souhlasu valné hromady.

8.Zálohy poskytnuté z pokladny nebo z účtu klubu činovníkům a zaměstnancům klubu na krytí předem schválených hotových výdajů a nákladů souvisejících s činností klubu musí být bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní po splnění účelu zálohy, vyúčtovány s doložením příslušných dokladů.

9.Výbor klubu, z důvodů bezpečného a operativního pokladního a finančního provozu v klubu může vydat podpisový a pokladní řád klubu, který stanoví bližší podmínky finančního provozu klubu, včetně určení náležitostí ověřování, přezkušování a likvidace účetních, platebních a pokladních dokumentů klubu.

10.              Je-li to užitečné nebo jinak prospěšné, může výbor klubu pro účely nadstandardní ochrany klubových hodnot, provozu, majetku i samotného členstva klubu před nahodilými nebo nepříznivými vlivy sjednávat pojistné smlouvy.

11.              Pro účely bezporuchového provozu a způsobu využití vlastních sportovních a jiných zařízení vydává výbor klubu provozní řády těchto zařízení.

12.              Nakládat s klubovým majetkem a s nehmotnými klubovými právy může výbor klubu, není-li ve stanovách klubu uvedeno jinak, pouze na základě usnesení valné hromady klubu.

XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.Symboliku klubu tj. např. barvy, znak a vlajku apod. schvaluje na návrh výboru klubu valná hromada klubu.

2.Členové klubu mající speciální oprávnění nebo zvláštní status jako např. trenéři, cvičitelé se mohou podle své volby volně sdružovat k prosazování svých specifických zájmů a potřeb do asociací a obdobných sdružení a to bez vlivu na jejich členství v klubu.

3.Tyto stanovy klubu nabývají účinnosti dnem jejich registrace na Ministerstvu vnitra České republiky podle zákona č. 83/ 1990 Sb. o sdružování občanů  a nahrazují stávající stanovy Klubu ze dne 29.9.2005