Tenisový Klub Kadaň

U Stadionu 1860
Kadaň
43201
776 675 765
tkkadan@email.cz

2019

Zápis z řádné valné hromady Tenisového klubu Kadaň (dále TK Kadaň)

konané dne 7.3.2019 v 19:00 hodin

 

Přítomno: 12 členů + 0x plná moc, celkem 12 z celkového počtu 42 ( viz. prezenční listina ), tj. 28,6 %.

 

Výbor klubu proto svolal na 7.3.2019 v 19:30 mimořádnou valnou hromadu                       

 

1. Mimořádnou valnou hromadu (dále VH) TK Kadaň zahájil předseda výboru TK Kadaň p. Petr Spěvák poděkováním členů výboru tenisového klubu a členům revizní komise.

   

2. VH schválila předsedajícího VH p. Petra Spěváka.

    Hlasování - pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0

 

    VH schválila řídící orgány VH:

    Zapisovatel: p. Petr Spěvák

    Hlasování - pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0

    Skrutátor: p. Pavel Špelda ml., p. Roman Jamečný

    Hlasování - pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0

 

3. VH schválila program VH:    

1. Zahájení

 2. Volba předsedajícího a řídících orgánů VH

 3. Schválení programu VH

 4. Schválení zprávy o činnosti TK za r. 2018

 5. Schválení zprávy o hospodaření a stavu majetku TK za r. 2018

 6. Zpráva revizní komise o činnosti za r. 2018

 7. Schválení výše členských příspěvků na r. 2019

 8. Schválení plánu činnosti VK na r. 2019

 9. Schválení návrhu rozpočtu na r. 2019

10. Diskuse

11. Usnesení

12. Závěr

      Hlasování - pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0

 

4. Zprávu o činnosti TK za r. 2018 přednesl předseda výboru p. Petr Spěvák. Informoval o změnách v energiích klubu (úspora elektrické energie dosáhla 40 tis. Kč), o vývoji počtu členů klubu (děti), turnajích, dotaci Města Kadaně (v roce 2018 jsme obdrželi 263 tis. Kč, které jsme řádně městu vyúčtovali a pro rok 2019 jsme požádali o dotační smlouvu na 280 tis. Kč) a dotaci od Úřadu práce na zaměstnance  (198 tis. Kč) doplněný o informaci nemožnosti pokračování vlivem nedostatku vhodných uchazečů. Klub v roce 2018 obdržel dotaci z MŠMT program Můj klub ve výši 96 tis. Kč, přičemž na rok 2019 byla podána žádost na 106 tis. Kč. Klub podal žádost také na krajský úřad do programu SPORT 2019 a to na výši 110 tis. Kč (dotace 75 tis. Kč, přičemž klub žádal i v roce 2018, kdy jeho žádost nebyla přijata). Předseda klubu spolu s Pavlem Špeldou se sešli v roce 2018 se starostou města Kadaně panem Kulhánkem, kde ho informovali o sportovních úspěších klubových dětí, možnosti městské dotace v případě získání státní dotace na pořízení nafukovací haly, předejití pojistné události z podzimu 2017, výpomoci při údržbě areálu klubu. V neposlední řadě získali vzor sportovního dresu, který s drobnými úpravami použili k pořízení pro svěřence klubu reprezentující na sportovních akcích. Ze získaných dotací klub v roce 2018 pořídil židličky do klubovny a na terasu, dresy pro závodní hráče, náklady na celý provoz klubu (antuka, tenisové míče, výplety raket, podporu trenérů, obnovu nářadí i drobné investice (sekačka, vyžínač, fukar na listí). Nově jsme částečně propláceli startovné na turnajích hráčů s úspěchy.

Dále ve zprávě zazněla informace o stavu dluhu Bohumila Bambase (pravděpodobné splacení v dubnu 2109), aktuální výši rezervy na opravu osvětlení haly (370.000 Kč) a stavu bankovního účtu (748 tis. Kč k 28.2.2019).

Během přednesu zprávy o činnosti informoval o aktivitě členů výboru a zejména Pavla Špeldy při zastupování klubu během vyjednávání dotace od Úřadu práce a organizování činností zaměstnanců. Pavel Špelda získal pro klub opětovně dopravu antuky z Prahy zdarma. Dále poděkoval Pavlu Špeldovi za zastupování klubu při kontaktu s pojišťovnami (řešení škodních událostí z konce roku 2017), sportovní stránku klubu jako jsou registrace hráčů a klubu, sestavování soupisek a vyjednávání o hostování. V neposlední řadě také při získávání slev při nákupů oficiálních tenisových míčků pro mistrovská i turnajová utkání. U Honzy Samka zmínil prováděné kvalifikované údržbářské práce a zajištění oprav. Poděkoval také M. Řebíčkovi, který uspořádal turnaj amatérů na Boží hod vánoční.

 

Ve zprávě sumarizoval práce ohledně úpravy kurtů. V roce 2018 byla provedena revize elektrických spotřebičů (drobné závady odstraní Martin Hlavatý), revize hasicích přístrojů, se kterou pomáhá Míra Maliňak.

 

Ve svém přednesu zmínil problematiku GDPR (umístění vysvětlení na nástěnce v klubovně).

 

Zprávu ukončil prosbou o vyšší aktivitu  členů klubu a citací ze stanov ohledně povinnosti členů klubu: chránit klubový majetek (údržba kurtů), podílet se na popularizaci a propagaci klubu. Poslední zmínil aktivitu sdílet kontakty na všechny členy klubu pro jednodušší komunikaci se členy. Toto doplnil o podnět k uspořádání turnajů či společenských akcí pro více členů klubu (cca 10), výbor klubu rád přispěje peněžním obnosem na takovou akci.

Hlasování - pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0

 

    Zprávu o sportovní činnosti za r. 2018 připravil p. Pavel Špelda ml..

    Hlasování - pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0

 

5. Zprávu o hospodaření a stavu majetku za r. 2018 přednesl hospodář klubu p. Petr Spěvák

VH ji schválila.

    Hlasování - pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0

 

6. Petr Kasper vystoupil jako člen revizní komise a informoval VH o diskusích s výborem a předanými doporučeními. Revizní komise neshledala žádné závady v hospodaření a stavu majetku TK.

        VH bere informace revizní komise na vědomí.

 

7. Členské příspěvky na r. 2019 byly odhlasovány beze změny:

    - muži = 2.500,- Kč

    - ženy, důchodci, mládež od 9 do 18 let = 1.250,- Kč

    - děti do 8 let = 600,- Kč (v případě prvního roku snížit na minimální možnou hranici, která by neohrozila získávání dotací).

K zaplacení musí dojít do 31.5.2019 (pokud nebude mít zaplaceno, musí být zaplacen pronájem za kurt).

    VH schválila výši členských příspěvků na r. 2018.

 

Předsedající VH upozornil na úpravu brigádnických hodin pro rok 2019 a kompenzaci za neodpracování těchto brigádnických hodin:

7 hodin či 1400 Kč (200 Kč/hod)….. pro 12

K odpracování brigádnických hodin musí dojít dle potřeby klubu (zejména jarní úpravy kurtů a areálu) a to do 31.5.2019.

 

8. Předsedající VH přednesl plán činnosti VK na r. 2019:

    Investiční akce (opravy):

      - výměna osvětlení tenisové haly v případě havarijního stavu (účastníci VH se shodli, že současný stav je vyhovující)

      - VH udělila mandát výboru klubu pro vyjednávání případné dotace pro klub (nafukovací hala).

      VH schválila plán činnosti VK na r. 2019.

      Hlasování - pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0

 

9. Hospodář TK přednesl návrh rozpočtu TK Kadaň na r. 2019.

    VH schválila návrh rozpočtu na r. 2019. Hospodář upozornil na závislost rozpočtu na rozhodnutí o poskytnutí dotací.

    Hlasování - pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0

 

10.  Diskutovalo se o:

  • Příspěvek klubu na startovné pro závodní hráče s dosaženými úspěchy. P. Giebl přednesl nesouhlas s rozdílnou výší odměn pro děvčata a chlapce. Odpověď: příspěvek na rok 2019 se bude diskutovat v říjnu v širším okruhu členů. Petr Kasper zároveň uvedl, že by měl být tento příspěvek zviditelněn na stránkách klubu.
  • Petr Beníšek v nepřítomnosti vyzval k prohloubení spolupráce s TK Lázně Evžénie a to vzájemné uznávání členských příspěvků kluby a to za předem odsouhlasených podmínek. Předsedající VH dal o tomto návrhu hlasovat: VH zamítla.
  • Úprava kurtů: rozhodnuto přidělení kurtů jednotlivým osobám, které budou organizovat činnosti

Č. 1 a 2 Bohumil Bambas, 3 a 4 Petr Kasper, 5 a 6 Petr Spěvák, 7 a 8 Pavel Špelda

  • Vyhotovení upozornění, že před vstupem na kurt musí hráč informovat správce klubu
  • Vyrušování při tréninzích v hale, převážně z tělocvičny (zajistí si trenéři) – podnět přednesl p. Giebl.
  • Na dostatek písku v tenisové hale upozornil Honza Kůta. Odpověděl Pavel Špelda a informoval o dostatečném dosypávání dle technické specifikace povrchu a zhotovitele. Zároveň uvedl, že v tomto roce musíme objednat písek, když zásoby jsou téměř vyčerpány (aplikace 1 tuny od instalace).
  • Předsedající VH informoval o zatýkaní do haly a snahy výboru sjednat opravu. Zatím neúspěšně.
  • Radek Krejcha vznesl dotaz na členy výboru ohledně budoucnosti Bohumila Bambase v tenisovem klubu. Výbor se bude touto otázkou zabývat v nejbližší možné době.

 

 12. Usnesení mimořádné VH:

      - VH schválila předsedajícího a řídící orgány mimořádné VH (viz. bod 2)

      - VH schválila program VH ( viz. bod 3 )

      - VH schválila zprávu o činnosti TK za r. 2018 ( viz. bod 4 )

      - VH schválila zprávu o hospodaření a stavu majetku TK za r. 2018 ( viz. bod 5 )

      - VH vzala na vědomí zprávu revizní komise ( viz. bod 6 )

      - VH schválila výši členských příspěvků na r. 2019, ( viz. bod 7 )

      - VH schválila plán činnosti VK na r. 2019 ( viz. bod 8 )

      - VH schválila návrh rozpočtu na r. 2019 ( viz. bod 9 )      

     VH schválila usnesení z mimořádné VH.

     Hlasování - pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0

 

13. Předsedající VH ukončil řádnou VH v čase 20:30 hodin.

 

 

 

V Kadani dne14.03.2019                                              Zapsal:   Petr Spěvák

                                                                                                     Zapisovatel VH

 

 

                                                                                        Ověřil:     Pavel Špelda

                                                                                                       Člen výboru klubu